Sklep instalacje24h.pl

0 PLN

Regulamin sklepu
Data publikacji:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.instalacje24h.pl

STRONY TRANSAKCJI

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.instalacje24h.pl, zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma dokonująca zakupów za pośrednictwem strony www.instalacje24h.pl. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie jest sklep internetowy www.instalacje24h.pl.

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

Przedmiotami transakcji prowadzonych przez strony w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego www.instalacje24h.pl w chwili składania zamówienia. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

• Formularz rejestracyjny jest tak skonstruowany, aby w jak najprostszy sposób przeprowadzić Państwa przez proces składania zamówienia.

• W formularzu poza rubrykami przeznaczonymi do wpisania danych tele -adresowych i danych koniecznych dla fakturowania, znajduje się okno UWAGI, gdzie możecie Państwo przekazać niestandardowe informacje (np. pożądany termin dostawy, szczegółowe miejsce odbioru dostawy, prośbę o odstępstwo od zasady zamawiania wielokrotności opakowania zbiorczego itp.)

• Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godziny 9 następnego dnia pracy.

• Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji. Prosimy o dokładną analizę treści potwierdzenia i kontakt w przypadku niezgodności lub niedogodności w zaproponowanych terminach dostaw.

• Informujemy iż wymiana stanów magazynowych znajdujących się na stronie internetowej instalacje24h.pl jest aktualizowana 1x dziennie, co oznacza, iż zakupiony towar może okazać się niedostępny pomimo możliwości dodania go do koszyka i złożenia zamówienia. Dlatego też każde zamówienie złożone przez klienta otrzymuje statut „oczekuje na potwierdzenie sklepu” aby potwierdzić dostępność. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od zamówienia klienta z uwagi na możliwość wystąpienia faktycznego braku towaru. 

• Polskie prawo nie wymaga podpisów Nabywcy na kopii Faktury VAT i nie ma konieczności wysyłania upoważnień do wystawiania faktur bez podpisu nabywcy.

TERMIN REALIZACJI

• Faktura VAT zostanie dołączona do przesyłki lub wysłana w ciągu dwóch dni po dostarczeniu towaru.

• Termin realizacji zamówienia wynosi 2-5 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia pracy po złożeniu zamówienia płatnego przy odbiorze.

• Termin realizacji wynosi 2-3 dni roboczych po otrzymaniu zapłaty, przy zamówieniach płatnych przedpłatą przelewem.

• Platforma zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu dostawy dla produktów oznaczonych *** /nie będące w ciągłej podaży/ lub przy zamówieniu bardzo dużej ilości w jednym typie produktu.

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

· Potwierdzenie zamówienia jest wiążące dla klienta. Klient może anulować zamówienie, jeżeli sprzedawca nie wywiąże się z umowy, np. nie dotrzyma uzgodnionego terminu dostawy. W przypadku anulowania zamówienia z winy kupującego, które to zamówienie było wcześniej potwierdzone, kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód, które w związku z anulowaniem zakupu poniósł sprzedawca, zwłaszcza w przypadku złożenia przez klienta zamówienia na towar specjalnie dla klienta sprowadzony.

· Sprzedawca może anulować zamówienie bez podania powodu, a w szczególności, gdy zamawiany produkt jest niedostępny w ofercie producenta, błędu w określeniu wysokości ceny, cena uległa wyraźnej zmianie, o czym kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

· W przypadku, gdy kupujący wpłacił już część lub całość kwoty za wybrany towar kwota ta zostanie mu zwrócona na jego rachunek lub przekazem na adres w najkrótszym możliwy terminie, jednakże najpóźniej do 14 dni roboczych.

DOSTARCZANIE PRZESYŁEK

• W przypadku zmiany wartości kosztu przesyłki konsultowany jest on telefonicznie.

• Dostawy są realizowane na terytorium Polski.

• Firma kurierska dostarcza przesyłki w godzinach 8-16.

• W sytuacji, gdy kurier nie zastanie Państwa, pozostawi informację o próbie doręczenia w postaci AWIZO.

• Pierwszego dnia po próbie dostarczenia, paczka będzie oczekiwała w lokalnym oddziale firmy kurierskiej, skąd będziecie Państwo mogli odebrać ją osobiście-adres będzie na AWIZO.

• Jeśli nie odbiorą Państwo przesyłki osobiście z siedziby firmy kurierskiej, drugiego dnia po awizowaniu paczki, kurier dokona próby ponownego jej dostarczenia, pod wskazany w formularzu zamówienia adres. · Podczas transportu może się zdarzyć, iż przesyłka ulegnie uszkodzeniu. Do obowiązków nabywcy należy sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera lub listonosza. Wynika to z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego mającego zastosowanie do umów zawieranych na odległość z konsumentami: „W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika." W przypadku stwierdzenia szkody nabywca powinien zażądać od kuriera lub listonosza sporządzenia protokołu szkody z datą odbioru paczki, który jest podstawą odpowiedzialności firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej za zniszczenie towaru. Pokwitowanie odbioru przesyłki bez zastrzeżeń zamyka drogę postępowania reklamacyjnego przeciwko firmie przewozowej. Takie postępowanie powoduje, iż nabywca sam zrzeka się przysługującego mu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Potwierdzenie takie jest równoznaczne z tym, iż usługa transportowa została wykona prawidłowo oraz nabywca nie wnosi żadnych zastrzeżeń do odbieranej przesyłki a także, że przesyłka ta została dostarczona do nabywcy w stanie nienaruszonym. · Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Nabywca dokonuje wyboru formy zapłaty spośród następujących możliwości:

• A. Pobranie gotówki przez kuriera firmy spedycyjnej przy płatności do 5000 zł.

• B. Płatność gotówką w najbliższym oddziale firmy spedycyjnej przy kwocie do 5001-11000 zł.

• C. Przedpłata przelewem na konto w kwocie wynikającej z otrzymanego od Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

ZWROT TOWARU

• W przypadku zwrotu produktu zakupionego przez internet: Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostawy produktu. Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby, dołączając do przesyłki pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać numer konta, na jaki mają być zwrócone środki pieniężne. Sklep w ciągu 7 dni roboczych od momentu zwrotu towaru dokonuje weryfikacji jego stanu. Po pozytywnej ocenie następuje zwrot pieniędzy na konto klienta.

• Nabywca będący firmą /B2B/ nie posiada prawa do zwrotu towaru.

• Równowartość zwróconego towaru Nabywca otrzymuje w terminie 14 dni (od daty dostarczenia towaru do siedziby Sklepu) przelewem na podany rachunek w banku lub przekazem pocztowym. Koszty zwrotu przesyłki oraz prowizję bankową ponosi Nabywca. Odstąpienie od umowy

• Klient, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania produktów objętych umową.

• Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zostać wysłane na adres: Firma BEHRENDT - Grupa SBS Marian Behrendt ul. Batalionów Chłopskich 24 87-300 Brodnica według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

• Termin, o którym mowa w ust.1, liczy się od dnia wydania towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

• Do zachowania terminu, o którym mowa w ust.1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

• W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

• Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 1) w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, 2) w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, 3) w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach, 4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

• Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznycznych jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

• Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

• Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

• W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków.

REKLAMACJE I GWARANCJA

• Wszystkie towary zakupione są fabrycznie nowe i objęte pełną gwarancją producenta na równi z innymi formami sprzedaży.

• Jeśli towar będzie posiadał wady techniczne należy nawiązać natychmiastowy kontakt bezpośrednio z producentem lub za pośrednictwem Sklepu - podając faksem opis powodu reklamacji oraz osobę do reprezentowania Nabywcy.

• W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia ilościowego i asortymentowego otrzymanej przesyłki.

• Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu, będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego, w momencie odbioru przesyłki.

• Zdjęcia oferowanych produktów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. • Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor, proporcje kształtu itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

• Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep www.instalacje24h.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

• Dane osobowe, które Nabywcy podają podczas zakupów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz informowania o nowościach.

• Treść strony internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66, ust.1 Kodeksu Cywilnego.

• Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Firmy Behrendt - Grupa SBS Marian Behrendt oraz na przetwarzanie przez sklep http://www.instalacje24h.pl oraz Firmy Behrendt - Grupa SBS Marian Behrendt., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://www.instalacje24h.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

• Klient dokonujący zakupu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

• W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy: o Kodeksu Cywilnego o Ustawy o ochronie praw konsumentów o Ustawy o ochronie danych osobowych o Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

ZASTRZEŻENIA:

Sklep instalacje24h.pl zastrzega sobie ewentualne błędy i pomyłki a także błędy techniczne które mogą wystąpić na stronie sklepu www.instalacje24h.pl. Administracja sklepu dokłada wszelkich starań aby takie pomyłki się nie zdarzały.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Zawartość Internetowego Sklepu www.instalacje24h.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.

• Wszelkie informacje na temat artykułów z oferty Internetowego Sklepu www.instalacje24h.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep www.instalacje24h.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

• Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem.

• Przy składaniu zamówienia obowiązuje cena z dnia w którym było ono składane.

• Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

• Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

• W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia. Firma BEHRENDT – Grupa SBS Marian Behrendt 87-300 BRODNICA, ul. Batalionów Chłopskich 24 tel./fax (056) 498 41 14 tel. (056) 697 44 74 mail: biuro@instalacje24h.pl www.instalacje24h.pl NIP 874-000-66-24 REGON 005740405 KONTO: Bank Spółdzielczy Brodnica 89948411500000560120000004