Sklep instalacje24h.pl

0 PLN

Reklamacje i zwroty
Data publikacji:

ZWROT TOWARU

• W przypadku zwrotu produktu zakupionego przez internet: Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostawy produktu. Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby, dołączając do przesyłki pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać numer konta, na jaki mają być zwrócone środki pieniężne. Sklep w ciągu 7 dni roboczych od momentu zwrotu towaru dokonuje weryfikacji jego stanu. Po pozytywnej ocenie następuje zwrot pieniędzy na konto klienta.

• Nabywca będący firmą /B2B/ nie posiada prawa do zwrotu towaru.

• Równowartość zwróconego towaru Nabywca otrzymuje w terminie 14 dni (od daty dostarczenia towaru do siedziby Sklepu) przelewem na podany rachunek w banku lub przekazem pocztowym. Koszty zwrotu przesyłki oraz prowizję bankową ponosi Nabywca. Odstąpienie od umowy

• Klient, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania produktów objętych umową.

• Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zostać wysłane na adres: Firma BEHRENDT - Grupa SBS Marian Behrendt ul. Batalionów Chłopskich 24 87-300 Brodnica według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

• Termin, o którym mowa w ust.1, liczy się od dnia wydania towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

• Do zachowania terminu, o którym mowa w ust.1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

• W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

• Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 1) w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, 2) w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, 3) w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach, 4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

• Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznycznych jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

• Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

• Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

• W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków.

REKLAMACJE I GWARANCJA

• Wszystkie towary zakupione są fabrycznie nowe i objęte pełną gwarancją producenta na równi z innymi formami sprzedaży.

• Jeśli towar będzie posiadał wady techniczne należy nawiązać natychmiastowy kontakt bezpośrednio z producentem lub za pośrednictwem Sklepu - podając faksem opis powodu reklamacji oraz osobę do reprezentowania Nabywcy.

• W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia ilościowego i asortymentowego otrzymanej przesyłki.

• Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu, będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego, w momencie odbioru przesyłki.

• Zdjęcia oferowanych produktów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. • Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor, proporcje kształtu itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

• Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep www.instalacje24h.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

• Dane osobowe, które Nabywcy podają podczas zakupów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz informowania o nowościach.

• Treść strony internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66, ust.1 Kodeksu Cywilnego.

• Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Firmy Behrendt - Grupa SBS Marian Behrendt oraz na przetwarzanie przez sklep http://www.instalacje24h.pl oraz Firmy Behrendt - Grupa SBS Marian Behrendt., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://www.instalacje24h.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

• Klient dokonujący zakupu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

• W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy: o Kodeksu Cywilnego o Ustawy o ochronie praw konsumentów o Ustawy o ochronie danych osobowych o Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną